Browse By

Categoria: Il dialetto foggiano

No Thumbnail

Diminuitivi dei nomi in foggiano

Addolorata: Dorìne, Dorètte, ‘Dduluràte   Angelo: Angelìne, Angele, Angelùccije, Angiolètte   Anna: Annìte, Annùcce, Annètte, Annarèlle   Antonietta: ‘Ndunètte, Tonia, ‘Ndoniètte   Antonio: Tonìne, Tatònne, Tatunnìlle   Carmela: Mèline, Carmèline, Lalìne   Carmine: Carmnìlle, Carmenùccije, Carmenuccìlle, Menùccije, Menìlle   Domenico: Dumìneche, Mengùcce, Mimìne, Mimì, Mìmme

No Thumbnail

Poesie di Michele Frattulino

  ‘U skarpàre  Abbasce a kàse,  nda nu funakètte, Se tròve na putéje de skarpàre. “ ‘sta skarpe è bbòne, cèrte nenn’a jètte; vedìme  assì  Tatonne m’arrepàre .”   ‘Arravugghiàje mminze a nu ğğiurnàle: scennìje  de prèsce ke ‘sta  skarpa viòle. Ndo funakètte, ğğènde kè

No Thumbnail

Poesie di Fernando Faleo

Recorde di’ scole  elemendare  Quante parémme  belle quanne éreme crijature , tutte allinijate sop’ è  scale du’ pertone da’ scole “Nicola Parise”,  ckù senalicchije nere, ckù cullette janche e ckù fiucchette blù, tutte sterete a’ lucide ckù firre a caravune.  I mamme nostre, nonostante stesse

No Thumbnail

Poesie di Raffaele De Seneen

‘I fòglije ammìsc’che (e dintorni) Cecòrije e cecurièlle, marasciùlle e cimamarèlle, (anche cìme dùlece) fenucchìlle e ijèta selvàgge, dòije chiànde be burràgge. E po’ nàteche e cascìgne ‘nzìme a sprùcede e sevùne e pi’ gùste sopraffìne pùre u’ ciànne da reggìne: ùglie crùde o ùglie