Browse By

Categoria: Il dialetto foggiano

No Thumbnail

Poesie di Fernando Faleo

Recorde di’ scole  elemendare  Quante parémme  belle quanne éreme crijature , tutte allinijate sop’ è  scale du’ pertone da’ scole “Nicola Parise”,  ckù senalicchije nere, ckù cullette janche e ckù fiucchette blù, tutte sterete a’ lucide ckù firre a caravune.  I mamme nostre, nonostante stesse

No Thumbnail

Poesie di Raffaele De Seneen

‘I fòglije ammìsc’che (e dintorni) Cecòrije e cecurièlle, marasciùlle e cimamarèlle, (anche cìme dùlece) fenucchìlle e ijèta selvàgge, dòije chiànde be burràgge. E po’ nàteche e cascìgne ‘nzìme a sprùcede e sevùne e pi’ gùste sopraffìne pùre u’ ciànne da reggìne: ùglie crùde o ùglie

No Thumbnail

Poesie di Saverio D’Amato

U Venerdì Sànde -Camìne cka ‘mbùcke-, decìje ‘u cafòne, -fa subbète che mò pàsse ‘a prucessiòne-. ‘U crijatùre zumbellàve p’ù stratòne, stève appìrze Lunardìne ck’u fiatòne. -Fermàmece annànze a quìllu purtòne che stàce arruvànne ‘a prìma stazìone-. ‘U macceremònije, ‘na sòrt’e prumère, jève sòpe e

No Thumbnail

U’ cuncertìne fuggiàne

Il concertino rientra a pieno titolo fra le tradizioni della vecchia Foggia. Una chitarra, quella c.d. francese, acustica, da non confondere con la chitarra battente, un mandolino ed eventualmente una voce ben impostata per cantare, questa la base minima e indispensabile, ma già sufficiente, perchè