Browse By

Poesie di Nicola Bonante

0 like [ssba]

A fi-r d Santa Caterin

Quell nunn’ eje na fi-r!

Eje na calamit!

Pur che nun tin a nt-nzion,

picch e p- nint

ti truv mmizz a quillu

sort d- burdell.

A foll! I criatur!

U traff-ch blucch-t

da nnanz a chjsa grann!

E po?

Semp i stess cos!

Semp i stess cucc!

Ma! Girann girann

nu struill t’accatt,

e tu purt, stritt stritt

sott’o vrazz cum si

aviss fatt u megghie

affar da vita tuj.

Turn a cast-t e,

u fà del men?,

faje allit ch mugghier-t

e tann t- n’addun

che pur stà vot

te busch-t na fr-catur.

Quill eje u mument che,

ca man n’pitt,

giur sett vot:

“Nun c’iagghia jì cchiù”

Nun eije u ver!

L’ann appriss

eij a stessa storia.

__________

Papanonn

Ass-tt-t sop’a na s-gg-tell

(arr-p-zzat chi strisc du sacchett

ndo avev mis a pagghij pu ciuccij

p’ tant’ann e zagagliat cu spagh

ch’er avanzat de gregn du gran).

O sol! Nnanz a port da grott.

Ca pipp d- creta mmocch (a cannuccia

stort e u cupirchij fatt da na

schkat-l d- crumatina Sutter)

Vicin a nu cuccij d- pelati Cirio

ch doij dit- d- s-gatura dint.

U gilè. Na catena fattizz pu ll’orgij

e ngann u facciulett rusc mant-nut

da na nill d- firr arr-zz-nut.

Parev che u putiv j-ttà.

Che nun s-rvev cchiù a nint.

Che ci vulev schkitt a casc.

Ma quand’aprev a vocch

t’addunav che t-nev ancor

tutti i sinz a post.

Ogni parol era na s-ntenz!

nu taratur!

Nun s- sbagliav maij!

E pinz che sapev t-nè

a penna mman, cum’e na zapp,

sul p- fà a firm ca croc.

Mbè!!

E u vulemm j-ttà?

Eij megghij che ciu

t-nim n’atu poch.

Note dell’autore

Grotta – Vano abitato, per lo più unico, sotto il livello stradale, con una scala di accesso ripidissima e gradini incredibilmente alti per occupare il meno spazio possibile al già angusto ambiente.

Taratur – Cassetto inteso come cassaforte, contenitore di cose preziose

Papanonn è già un modernismo giacchè la gerarchia era: tatà = padre taton o tatarann = nonno tataruzz = bisnonno

__________

U pr-sepji

L’è t-nè int’o cor

prim che int’a cap.

Eji na cos che adda dà

sudd-sfazion a chi u face

e no a chi u ven a v-dè

Eji na gioji che e sent

tu e tutt quill che

t’aiut-n atturn.

Pigghij nu pastor,

po’

u spust, l’addrizz e

ce mitt na lampadin annanz.

Guard a San Giusepp e tu truv

ca m-r-vulezz d- na mamm

mmizz’e man.

T- ven u vulji d- darc

nu bac ma t- mantin e liv

n’atu poch d- polv-r.

E cusì tir annanz.

Si stann i criucc atturn

a fest eij gross assaj, ma

quant’eij belle si staj sul.

Pass-n, l’or san n-ntaddun.

Sint a Nat-v-tà int’o sang

verament.

Dop!

I cart-llat, a foll di

parint, u r-solji d- l-mon,

so stup-darji.

Tu a fest l’è fatt mentr

pr-parav u pr-sepji.

__________

U bar Cavour

Ci stann i buch

tant’eij u timp

che sim stat ferm

nnanz a quilli port!

U vint da stà vij?

E nuij a l’ata port!

U sol da quà? E nuij

a l’ombr da l’atu lat!

A pr-senz era continua

cum’a s-nt-nell nnanz

a caserma Mial.

Mant-navam u palazz!

Parev che, si p- nu mument

nun ci stess nisciun,

scuffulav e t’abbushkav

a S-lvanuccij n-cap.

e t- par nint nu vr-ccion

cum’e quill?

P-ppin, Pinuccij, Italuccij.

V-tuccij, B-n-ditt e Rafanill.

Orest, Pasquin e Fant-fant.

E po’?

Renz, Arnald e Lelluccij.

Mò f-narrij a list?

Ci vuless na jurnat

e na nuttat san.

Nun ci stev differenz

d- r-cchezz e d- struzion!

Là s- passav n’esam!

O dint o for!

Quist nnanz’a port. Int’o bigliard

ci stev-n i rinforz.

Ch Gigin che s-gnav i punt

e Don M-chel che facev allit’

pur chi mur quann nun ci

stev V-tuccio Pranzo,

Tatonn putev pur murì

ma da là dint nun ci srad-cav manch si

chiamav i carab-nir.

Iss stutav a luce?

E nuij stavam a scurij.

Nun t-niv i sold pu cafè?

E t’arrubbav nu ciucculatin.

Aviva ji o c-n-matò?

E Salvator t- mpr-stav i sold.

Perciò!

Pur si hanna cagnà iv -rgion

a’adda c-rcà u permess a nuij.

U bar Cavour eij u nustr

e guaij a chi ciu tocch.

__________

U ragù

A fuch lint

De sett da matin

Na lavat d- facc

e na girat.

Ddoij parol ca cummar

e na girat.

na scupat nnanz a port

e na girat.

I trucchl a m-zzijurn

hanna ess nu quadr!

Nu monument!

Abbad però!

Dint ce vol na

brasciol d- cod-ch.

S-nnò eij cum a t-nè

u train e u scuriat

e senza ciuccio.